Felhasználási feltételek

Az Grafcom Media Kft. Általános Szerződési Feltételei

érvényes: 2018. október 17-től

 

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve:

Grafcom Media Kft.

Székhelye és postai címe:

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4.

Nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-911489

Adószáma:

14604906-2-41

E-mail címe:

kulturbonusz@grafcom.hu

Ügyfélszolgálat e-mail címe:

kulturbonusz@grafcom.hu

 

Munkanapokon 10.00 - 16.00 óra között

 

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Tanár) között szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Tanár között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet „A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a KultúrBónusz kísérleti programhoz készített módszertani ajánlást a közoktatásban tanuló diákok múzeumi programokon való ösztönzésére. A KultúrBónusz kísérleti program során megvalósítandó programok és kiegészítő szolgáltatások igénybevételére van lehetősége a programban résztvevő Tanintézményekben tanuló diákoknak és kísérő tanáraiknak a kísérleti program teljes ideje alatt (a továbbiakban: Pilot program)

 

3. A Szolgáltató a Pilot program szervezésében és lebonyolításában vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésében való bizományosi vagy közvetítői (ügynöki) részvételre korlátozódik. A Pilot program a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Pilot program szervezőjének (a továbbiakban: Pilot programszervező) kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Pilot programen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A Pilot programszervező által szervezett előadásokra, kulturális-művészeti produkciókra érvényes Belépőjegyeket és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a Szolgáltató bizományosként, a jegyértékesítésben közvetített szolgáltatásként közreműködve értékesíti, vagy – a Pilot programszervezővel megkötött ilyen szerződés esetén – közvetítőként (ügynökként) közreműködve. Amennyiben a Szolgáltató bizományosként értékesíti a Belépőjegyeket, úgy a jegyTanár a Belépőjegyek ellenértékéről szóló számlát a Szolgáltatótól kapja, amennyiben pedig a Szolgáltató közvetítőként működik közre a belépőjegyek értékesítésében, úgy a Belépőjegyek ellenértékéről szóló számlát a Pilot programszervező bocsátja ki.

5. A weboldalon 18. életévét betöltött természetes személy foglalhat. A szerződés létrejöttével a Tanár kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

7. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

8. A Szolgáltató tájékoztatja a Tanárt és a Tanár kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Tanárt a változások kulturbonusz.mokk.skanzen.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

1. A Szolgáltató tájékoztatja a Tanárt az alábbi adatokról. Kérjük kedves rendszerünket használó Tanárinkat, hogy a program foglalás előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében foglaljanak programot (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést")!

a) A szolgáltatás, vagyis a Pilot program lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Pilot program adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető programokról és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t). A Szolgáltató weblapján a Tanár regisztráció nélkül megtekintheti a múzeumok által biztosított programok adatait, időpont foglaláshoz azonban regisztráció szükséges.

b) A szolgáltató neve az I. pontban található.

c) A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. A Pilot programszervező neve és postai címe az esemény, illetve Pilot program leírásánál megtalálható.

d) A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

e) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

f) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

g) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk. 

III. A Tanár adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Tanár megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy az eseményfoglalással történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Tanárt teljes körű felelősség terheli az általa megadott diákok adatainak valódiságát illetően. A Tanár vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

3. A Tanár kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a program foglalás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Tanár jogosultságát ellenőrizni. Olyan Pilot programok esetében, a Szolgáltató jogosult a Tanár adatait a Pilot programszervező által megkívánt módon ellenőrizni.

4. A Szolgáltató a Tanár személyes adatait a Grafcom Media Kft. Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint kezeli.  Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a program foglalási felület láblécében.

5. A szolgáltatás igénybevételével a Tanár hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa – a Grafcom Media Kft. Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint - az adatfeldolgozóknak, valamint az adott Pilot program szervezőjének is, abból a célból, hogy a Pilot program szervezője a beléptetést végrehajthassa, valamint a Pilot program elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse. 

6. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

IV. Az internetes program foglalás menete

1. A program foglalás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Tanári Tájékoztatója tartalmazza. A felület nyilvános, de csak a KultúrBónusz kísérleti programba előzetesen beválasztott iskolák vehetik igénybe az előzetesen kiválasztott múzeumok által felvitt programokat. Az előzetes kiválasztást a program szakmai felügyeletét ellátó Múzeumi Oktatái és Módszertani Központ végezte el.

2. Amennyiben a Tanár a program foglalást követő néhány percen belül nem kapja meg a foglalásának visszaigazolását, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Tanár ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával (kulturbonusz@grafcom.hu), amely a problémát orvosolja.  

V. Elállási és felmondási jog

a) Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a program foglalástól számított 5 napon belül gyakorolható, kizárólag írásban a kulturbonusz@grafcom.hu címen, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.

VI. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1. A Tanár tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Pilot programszervezőktől beérkezett információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Pilot programokhoz kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Pilot programszervező maga rögzített a rendszerben, vagy a Pilot programszervezőtől kapott információkat rögzítette a Szolgáltató munkatársa.

4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a program foglalási tranzakció értékét.

5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Tanár, a Pilot programszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. 

VII. A Pilot programra vonatkozó szabályok

1. A Pilot programról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Pilot program látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Pilot program látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Szolgáltató felé semmilyen igényt.

2. A részvételi feltételeket, a Pilot program, illetve a Pilot program helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Pilot programszervező a Pilot program biztonságos lebonyolítása, illetve a Pilot programon tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

3. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Tanár, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

VIII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Tanár által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a weblap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

IX. A panaszkezelés módja

1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe az ÁSZF I. pontjában található.

2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Tanárnak megküldi, elsősorban a Tanár által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Tanárt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával kihez fordulhat.

3. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, Tanárvédelmi referens stb.).

 

X. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.